<

Chiến lược con người

28/10/2021

Với TPTECH, con người là tài sản quý giá, là yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của tổ chức. TPTECH tuyển dụng và đào tạo, sử dụng những con người đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả. TPTECH tạo ra một tổ chức HỌC TẬP giúp toàn thể nhân viên được đào tạo, cống hiến, phát triển để mỗi nhân viên trở thành một đại diện thương hiệu của TPTECH.  

DMCA.com Protection Status