<

Văn Hoá TPTECH 

21/01/2020

Thượng tôn Khách hàng
Khách hàng chính là trung tâm, là lý do để TPTECH xây dựng, tồn tại và phát triển.

Thượng tôn Kỷ luật
Văn hóa làm việc quyết liệt với tư tưởng và hành động KỶ LUẬT, tốc độ, hiệu quả tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Một TPTECH Chính trực
TPTECH là MỘT TẬP THỂ CHÍNH TRỰC với những con người hăng say học tập, trung thực, tôn trọng, hợp tác chia sẻ để cùng nhau đạt mục tiêu chung.

DMCA.com Protection Status